ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
مهدیه سادات حسینی Mh متوسطه اول فرزانگان3 جشنواره عکس
مهدیه سادات حسینی Mk متوسطه اول فرزانگان3 جشنواره گرافیک
مهدیه سادات حسینی Mp متوسطه اول فرزانگان3 جشنواره عکس
مهدیه سادات حسینی Mp متوسطه اول فرزانگان3 جشنواره عکس
نیما صفایی نژاد Nature متوسطه دوم سما جشنواره عکس
فاطمه حسینیان Nissan متوسطه دوم فرزانگان ناحیه یک جشنواره عکس
محمد حسین زایری Perfume shot متوسطه دوم دستغیب ۲ جشنواره عکس
حامد بهرام قناد plante wars متوسطه اول معراج اندیشه جشنواره گرافیک
امیررضا بیک محمدلو Saphir Cuir متوسطه دوم شهید دنیا مالی جشنواره گرافیک
زهرا پروین Sky هنرستان هنرستان غلامرضا باقر زاده جشنواره عکس
فاطمه رضاییان sunset متوسطه دوم فرزانگان یک جشنواره عکس
فاطمه رضاییان sunset in sea متوسطه دوم فرزانگان یک جشنواره عکس
فاطمه رضاییان sunset in town متوسطه دوم فرزانگان یک جشنواره عکس
فاطمه رضاییان the moon متوسطه دوم فرزانگان یک جشنواره عکس
فاطمه رضاییان the sun متوسطه دوم فرزانگان یک جشنواره عکس