تدوینگر شو

تدوین‌ کارگردان دوم فیلمه! با قدرتی که تدوین‌گر پای میز تدوین داره، با جدا کردن صحنه‌های طلایی و چیدن‌شون پشت هم میتونه نتیجه نهایی فیلم رو کامل عوض کنه و اینجا قراره با هم راز و رمیز این قدرت ماورایی رو یاد بگیریم!

قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6