لیست آثار رسیده در بخش پوستر
کد اثرنام و نام خانوادگیشهرپایهموضوع
2405محمد دیابیسمنانیازدهمسایر
2408شایان شاهوردیتهرانهشتمایران آینده
2416امیرحسین رضاخواهتهراننهمسایر
2389آیدا فرهنگیانسنقرششمعلم و فناوری
2390آیدا فرهنگیانسنقرششمخانواده و گفتگوی بین نسلی
2393متین زارعتهراندهمسایر
2394متین زارعتهراندهمسایر
2395متین زارعتهراندهمسایر
2431مهدی  امیری بیرامیتهراننهمسایر
2440علی حامدنیاقمیازدهمسایر
2441علی حامدنیاقمیازدهمسایر
2451محمد طاها موسی پورتهراننهمسایر
2452محمد طاها موسی پورتهراننهمعفاف و حجاب
2453محمد طاها موسی پورتهراننهماحسان و نیکوکاری
2454محمد طاها موسی پورتهراننهمسایر
2457امیر حسین ورشابیتهراننهمعفاف و حجاب
2462سیدمحمدمهدی سیدی نیاکاشاندوازدهمسایر
2469نیلوفر یوریکردکویدوازدهمایران آینده
2478الهام سادات صمدیکردکویدوازدهمعلم و فناوری
2480انیس هاشمی فرکردکویدوازدهمعلم و فناوری
2481انیس هاشمی فرکردکویدوازدهمسایر
2482حدیثه نوریکردکویدوازدهمسایر
2483مریم سادات حسینیکردکویدوازدهمسایر
2484فاطمه الوندکردکویدوازدهمسایر
2485فاطمه لیاقیکردکویدوازدهمایران آینده
2487ناز نین هزارجریبیکردکویدوازدهمچگونگی حل مشکلات مدرسه
2488نیلوفر یوریکردکویدوازدهمسایر
2498راحله عراقیتبریزنهمسایر
2501کیمیا احمدپورتبریزنهمسایر
2509محمدصادق عبودی زادهاهوازهشتماحسان و نیکوکاری
2510محمدصادق عبودی زادهاهوازهشتمعلم و فناوری
2515محمدصادق عبودی زادهاهوازهشتمایران آینده, خانواده و گفتگوی بین نسلی
2525محمدمهدی عبداللهیپرنددوازدهمسایر
2530عرفان افشاریشاهین شهردهمایران آینده, سایر
2533محمد قمیقدسنهمسایر
2534پویا قزوینیانتهراندهماحسان و نیکوکاری
2541زهرا تاجیرشتیازدهمسایر
2543هانیه معیری نژادنائیندوازدهمسایر
2544سارا ملک پور محمدینائیندوازدهماحسان و نیکوکاری
2545محدثه اسماعیلینائیندوازدهمسایر
2546محدثه مظفرآبادینائیندوازدهمسایر
2547پردیس حقیقی نایئینینائیندوازدهمسایر
2548سید امیر احمدیشوشنهمسایر
2554محمد عرفان سلیمانیکرجدهماحسان و نیکوکاری
2559ریحانه عراقیتبریزنهمسایر
2561امیرحسین برزگرمیبددوازدهمسایر
2563مهدی صیافاهوازدوازدهماحسان و نیکوکاری
2565مریم امامی آرندینائیندوازدهماحسان و نیکوکاری
2566زینب پوربافرانینائیندوازدهمسایر
2567حانیه پوربافرانینائیندوازدهمسایر
2571لیلا رشیدیشیرازدوازدهمسایر
2573مریم بابایی چهاربرجچهاربرجنهمایران آینده
2578امیرحسین صفریفردیسدوازدهمعلم و فناوری
2592حمیدرضا بابالوخوییازدهماحسان و نیکوکاری
2594مبینا یاوری فرسنقرچهارماحسان و نیکوکاری
2595مبینا یاوری فرسنقرچهارمعلم و فناوری
2602فاطمه نوکندیزاهدانهفتمایران آینده
2608هستی مشکاتتهراننهمسایر
2610محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2611محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2612محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2613محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2616بیتا دهقانی بیدختیگنابادنهمسایر
2626امیررضا بیک محمدلواندیشهدهمسایر
2629محمد عرفان سلیمانیکرجدهمسایر
2632سید محمد امین مسعودیانتهرانیازدهمعلم و فناوری
2633سید محمد امین مسعودیانتهرانیازدهمایران آینده
2635سید محمد امین مسعودیانتهرانیازدهمخانواده و گفتگوی بین نسلی
2638محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2639عرفان افشاریشاهین شهردهمایران آینده
2640محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2641محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2642محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2643محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2644محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2645محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2646محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2647محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2648محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2649محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2651محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2652محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2653محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2654محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2655محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2656محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2657محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2661مهدیه کاظمی مقدمنائیندوازدهمسایر
2662حنانه نجمی ورزنهنائیندوازدهمسایر
2664فاطمه مختارینائیندوازدهمسایر
2665سمیه  دهقانی کدنوئیهنائیندوازدهمسایر
2667فاطمه پوربافرانینائیندوازدهمسایر
2668فرشته ابیارنائیندوازدهمسایر
2673محمدمتین الله یاریقمدهمسایر
2674سیدعلیرضازارعیمرودشتنهمسایر
2675سیدعلیرضازارعیمرودشتنهمسایر
2676ابوالفضل مومن هرویمشهدنهمایران آینده
2679محمد جواد دهقانقمنهمعلم و فناوری
2680محمد جواد دهقانقمنهمسایر
2681محمد جواد دهقانقمنهمایران آینده
2682محمد جواد دهقانقمنهماحسان و نیکوکاری
2688ایلیا یزدیانتهراننهمسایر
2691علی مطلبیشاهین شهردهمسایر
2694علی سلیمانی گازاریمشهددهمایران آینده
2696محمد رضا مجیدیاراکدوازدهمسایر
2710حمیدرضا بابالوخوییازدهمسایر
2715حامد زیباییبشرویهیازدهماحسان و نیکوکاری
2716حامد زیباییبشرویهیازدهمسایر
2729حمیدرضا بابالوخوییازدهمسایر
2733صفورا صناعیهااصفهاندوازدهمسایر
2735صفورا صناعیهااصفهاندوازدهمسایر
2739علی اکبر صفرپورکرجهفتمسایر
2742آیناز رئیسیایلامهفتمسایر
2747هلن سلیمیایلامنهمایران آینده
2748هلن سلیمیایلامنهمسایر
2749هلن سلیمیایلامنهمسایر
2750آلا حیدریایلامهفتمچگونگی حل مشکلات مدرسه
2751مهرناز سقاییایلامهفتمسایر
2752فاطیما احدیایلامهفتمسایر
2753هستیا شنبه زادایلامهفتمسایر
2754محدثه موسی ورگچایلامهفتمسایر
2757نیلیا صید خانیایلامهفتمسایر
2760مژگان افشاریشاهین شهردوازدهمایران آینده, سایر
2761مژگان افشاریشاهین شهردوازدهمایران آینده
2764نیلیا صید خانیایلامهفتمسایر
2766رضا حیدرینورآبادنهمسایر
2767فربد فروزتهراننهمسایر
2768فربد فروزتهراننهمسایر
2771محمد مهدی میهن دوست شادهمدانهشتمسایر
2773محمد شالوتهراندوازدهمسایر
2774محمد شالوتهراندوازدهمسایر
2775محمد شالوتهراندوازدهمسایر
2783پرنیا رخشاتبریزنهمسایر
2784پرنیا رخشاتبریزنهمسایر
2785پرنیا رخشاتبریزنهمسایر
2786پرنیا رخشاتبریزنهمسایر
2798اسما فلاحتیزابلدهمایران آینده
2799محدثه اردونی میرزابلدهمعلم و فناوری
2803فاطمه رمرودیزابلدهمعلم و فناوری
2805فاطمه رمرودیزابلدهمسایر
2815پوریا صحت فکر مقدمشاهین شهردهمسایر
2817پوریا صحت فکر مقدمشاهین شهردهمسایر
2819مصطفی پولادیشاهین شهردهمسایر
2822رضا حیدرینورآبادنهمسایر
2827رضا حیدرینورآبادنهمسایر
2829فربد فروزتهراننهماحسان و نیکوکاری
2833رضا حیدرینورآبادنهمسایر
2843صهبا میش مست نهیزابلیازدهماحسان و نیکوکاری
2844صهبا میش مست نهیزابلیازدهمسایر
2845مطهره راهداریزابلدهماحسان و نیکوکاری
2849مرضیه کشته گرزابلدهمسایر
2851نر جس رامزابلدهمعلم و فناوری
2853آرش مسعویشاهین شهردهمسایر
2855محدثه اردونی میرزابلدهمسایر
2856آرش مسعویشاهین شهردهمسایر
2860نرجس رامزابلدهمسایر
2861نرجس رامزابلدهمخانواده و گفتگوی بین نسلی
2862ساجده سرگزیزابلدهمسایر
2867مهدی عظیمی شندآبادی مقدمپردیسانهشتمسایر
2868مهدی عظیمی شندآبادی مقدمپردیسانهشتمسایر
2872الهه ابراهیم پور کوجاناهردوازدهمخانواده و گفتگوی بین نسلی
2877لیلا شاهسواریاهردوازدهمخانواده و گفتگوی بین نسلی
2896آیسان محمدپوراهردوازدهمسایر
2899سید محمد حسین موسویاراکنهمسایر
2900محدثه روزبهانیسامن-روستای کهکدانیازدهمسایر
2901آتنا ظهرابیسامن-روستای کهکدانیازدهماحسان و نیکوکاری
2902الهام برخورداریسامن-روستای کهکدانیازدهمسایر
2903محدثه روزبهانیملایریازدهمسایر
2904آتنا ظهرابیملایریازدهمسایر
2905الهام برخورداریملایریازدهمسایر
2907فاطمه لطفیملایریازدهمسایر
2909مریم رازقیمینابیازدهمسایر
2911مجتبی جعفری ملالیساوهدهمسایر
2913مجتبی جعفری ملالیساوهدهمسایر
2926مهرشاد حق نسباسلامشهردهمسایر
2927علی جوادپورتهرانیازدهمسایر
2928امیررضا امینیتهراننهمسایر
2929امیررضا امینیتهراننهمسایر
2931سروش کریمیتهراندوازدهمسایر
2932سروش کریمیتهراندوازدهمسایر
2934محمد صالح کوشکیتهراننهمسایر
2936محمد صالح کوشکیتهراننهماحسان و نیکوکاری
2942محمدرضا جعفرپورتهرانیازدهماحسان و نیکوکاری
2946بنیامین عصاریاندزفولدهمسایر
2949امیرحسین زارعیمیبدیازدهمسایر
2953میرحسین خندانیتهراندوازدهمسایر
2960سروش کریمیتهراندوازدهمسایر
2969صادق قاسمیتهراننهمسایر
2970صادق قاسمیتهراننهمسایر
2977میرحسین خندانیتهراندوازدهمسایر
2980محمد امین عینی پورقمدوازدهمعلم و فناوری
2992فرشته طرهانیکنگاندوازدهمسایر
2993محمد مهدی مرادییزددوازدهمسایر
2994محمد مهدی مرادییزددوازدهمسایر
2995محمد مهدی مرادییزددوازدهمسایر
2996محمد مهدی مرادییزددوازدهمسایر
2998علی زندیان سفید دشتیاراکیازدهمسایر
2999اسماء حسین زادهکنگاندوازدهمسایر
3000زهرا خلیفه زادهکنگاندوازدهمعلم و فناوری
3008محمد حسن فلاحتیقمنهمسایر
3013اسما کرباسچی و فواد مشهدی عباس اصفهانیتهراندهمسایر
3015حمیدرضا زردارتهرانیازدهمسایر
3016مرصاد جعفریتربت حیدریهدهمسایر
3017مرصاد جعفریتربت حیدریهدهمسایر
3020ایلیا اقراریتربت حیدریهدهمایران آینده, سایر
3021حمیدرضا زردارتهرانیازدهمسایر
3022ایلیا اقراریتربت حیدریهدهمسایر
3030محمد امین محمد پورتبریزهشتمسایر
3033رژینا حنیفی منشرشتدوازدهمسایر
3049رضا حیدرینورآبادنهمسایر
3050رضا حیدرینورآبادنهمسایر
3053المیرا زیرانیرشتدوازدهمسایر
3058فاطمه حسینی نژادکردکویدوازدهمسایر
3059فاطمه حسینی نژادکردکویدوازدهمایران آینده
3061الهام سادات صمدیکردکویدوازدهمچگونگی حل مشکلات مدرسه
3066سیدمحمدمهدی زارعیمرودشتیازدهمسایر
3065محمد مهدییزددوازدهمسایر
لیست آثار رسیده در بخش لوگو
کد اثرنام و نام خانوادگیشهرپایهموضوع
2398سید علی میرعمادیسمناندهمسایر
2406نیمامرادیبهارستاندهمسایر
2407محمد میراحمدیتهرانهشتمسایر
2409سید امیر بنی کمالیتهرانهشتمسایر
2410سید امیر بنی کمالیتهرانهشتمسایر
2411سید امیر بنی کمالیتهرانهشتمسایر
2412سید امیر بنی کمالیتهرانهشتمسایر
2413حسین کفاش نیریتهرانهشتمعفاف و حجاب
2414حسین کفاش نیریتهرانهشتمعلم و فناوری
2426محمد صادق خطیبتهرانهشتمسایر
2427حامد زیباییبشرویهیازدهماحسان و نیکوکاری
2428سید امیر حسین هاشمی شاهرودیتهرانهشتمسایر
2429سید رضا بر کریمیتهرانهشتمسایر
2430مهدی  امیری بیرامیتهراننهمسایر
2442علیرضا رمضان نژادتهراننهمسایر
2443علیرضا رمضان نژادتهراننهمسایر
2445علی صدارتقمیازدهمسایر
2446علی صدارتقمیازدهمسایر
2447علی صدارتقمیازدهمسایر
2448علی صدارتقمیازدهمسایر
2449مهبد باقریتهرانهشتمسایر
2450مهبد باقریتهرانهشتمسایر
2455محمدمهدی اکبریتهراننهمایران آینده
2456محمد مهدی قاسمی ابیانهتهرانهشتمسایر
2463البرز رضاییتهرانهشتمسایر
2466علی پناهی نائینیتهرانهشتمسایر
2467سیدمحمدمهدی سیدی نیاکاشاندوازدهمسایر
2471علی حامدنیاقمیازدهمسایر
2473لنا اخوانتهراننهمسایر
2474نیکو پولادوندتهرانهشتمسایر
2475نینا خداپرستتهرانهشتمسایر
2476نینا خداپرستتهرانهشتمسایر
2489محمدابراهیم روحیتهرانهفتمسایر
2491محمد احسان سعیدیتهراننهمسایر
2497محمد احسان سعیدیتهراننهمسایر
2499محمد حسن ایران طلبتهراننهمسایر
2502کیمیا احمدپورتبریزنهمسایر
2503محمد مهدی قاسمی ابیانهتهرانهشتمسایر
2504محمد مهدی قاسمی ابیانهتهرانهشتمسایر
2505محمدرضاجعفرزادهتهرانهشتمسایر
2506محمدرضاجعفرزادهتهرانهشتمسایر
2507محمدرضاجعفرزادهتهرانهشتمسایر
2508محمدرضاجعفرزادهتهرانهشتمسایر
2511مهراب یعقوبیتهرانهشتمسایر
2512محمد مردانیتهرانهشتمسایر
2514محمد مردانیتهرانهشتمسایر
2516علی حامدنیاقمیازدهمسایر
2518راضیه خوانسالارشیرازیازدهمسایر
2519راضیه خوانسالارشیرازیازدهمعلم و فناوری
2520راضیه خوانسالارشیرازیازدهمسایر
2521راضیه خوانسالارشیرازیازدهمسایر
2522راضیه خوانسالارشیرازیازدهمسایر
2523راضیه خوانسالارشیرازیازدهمسایر
2524آزاد امینیبانهدهمسایر
2531محمد جواد توکلیدزفولدهمسایر
2532محمد جواد توکلیدزفولدهمسایر
2537معصومه کشته گرزاهداندهمسایر
2538معصومه کشته گرزاهداندهمسایر
2539معصومه کشته گرزاهداندهمسایر
2540معصومه کشته گرزاهداندهمسایر
2542زهراتاجیرشتیازدهمسایر
2549سجاد دانشمند صمدانیمشهدنهمعلم و فناوری
2551لیلا خانیتهراندوازدهمسایر
2552مبینا حمیدی سوهانکیتهرانیازدهمسایر
2553مبینا حمیدی سوهانکیتهرانیازدهمسایر
2555مریم حیدریتبریزدوازدهمسایر
2556مریم حیدریتبریزدوازدهمسایر
2557محمد عرفان سلیمانیکرجدهماحسان و نیکوکاری
2558ریحانه عراقیتبریزنهمسایر
2562معین ملازینلقزوینهشتمسایر
2572امیرحسام اگرلیماهشهریازدهمسایر
2574امیرحسام اگرلیماهشهریازدهمسایر
2577امیرحسین صفریفردیسدوازدهماحسان و نیکوکاری
2581سجاد میش مستخاشیازدهمسایر
2582سجاد میش مستخاشیازدهمسایر
2584علی قدمیقروهیازدهمسایر
2589مبین بهشت آئینتهرانهشتمسایر
2590کمیل رشیدیانسارینهمسایر
2591کمیل رشیدیانسارینهمسایر
2600علیرضا میرزاییخدابندهدوازدهماحسان و نیکوکاری
2603سجاد شفیع زادهشمیرانیازدهمسایر
2604سجاد شفیع زادهشمیرانیازدهمسایر
2605سجاد شفیع زادهشمیرانیازدهمسایر
2606سجاد شفیع زادهشمیرانیازدهمسایر
2615بیتا دهقانی بیدختیگنابادنهمسایر
2617سجاد شکاریانگرمهدهمسایر
2618امیررضا بیک محمدلواندیشهدهمسایر
2619امیررضا بیک محمدلواندیشهدهمسایر
2620امیررضا بیک محمدلواندیشهدهمسایر
2630امیرحسام اگرلیماهشهریازدهمسایر
2634سید محمد امین مسعودیانتهرانیازدهمخانواده و گفتگوی بین نسلی
2636مریم حیدریتبریزدوازدهمسایر
2637مریم حیدریتبریزدوازدهمسایر
2658سیدمحمدمهدی سیدی نیاکاشاندوازدهمسایر
2677ابوالفضل مومن هرویمشهدنهمایران آینده
2683حافظ اسحاقیکیشاولعلم و فناوری, سایر
2684علیرضا محمدیشیرازدهمسایر
2685سجاد میش مستخاشیازدهمسایر
2687ایلیا یزدیانتهراننهمسایر
2692محمد شمسیاهوازیازدهمسایر
2693محمد شمسیاهوازیازدهمسایر
2697رضا حیدرینورآبادنهمسایر
2698رضا حیدرینورآبادنهمسایر
2699رضا حیدرینورآبادنهمسایر
2700رضا حیدرینورآبادنهمسایر
2701محمد حسن فلاحتیقمنهمسایر
2703علی مصطفویقمیازدهمسایر
2704علی مصطفویقمیازدهمسایر
2705علی مصطفویقمیازدهمسایر
2706علی مصطفویقمیازدهمسایر
2707سیدمحمدمهدی سیدی نیاکاشاندوازدهمسایر
2708رضا حیدرینورآبادنهمسایر
2709رضا حیدرینورآبادنهمسایر
2711حمیدرضا بابالوخوییازدهمسایر
2718محمد محمودی قهسارهزاهداننهمسایر
2719محمد محمودی قهسارهزاهداننهمسایر
2725علی سلیمانی گازاریمشهددهمسایر
2728مهدی فروزرزاهداننهمسایر
2731حسین خیالی نیکزاهداننهمسایر
2736محمدمتین الله یاریقمدهمسایر
2741عرفان افشاریشاهین شهردهمسایر
2743آیناز رئیسیایلامهفتمسایر
2744آیناز رئیسیایلامهفتمسایر
2745آیناز رئیسیایلامهفتمسایر
2755پریا دستیاریایلامهفتمسایر
2756پریا دستیاریایلامهفتمسایر
2762مژگان افشاریشاهین شهردوازدهمسایر
2769سد مرتضی مرتضویتهرانهشتمسایر
2772محمد مهدی میهن دوست شادهمدانهشتمسایر
2800محدثه اردونی میرزابلدهمسایر
2804فاطمه رمرودیزابلدهمخانواده و گفتگوی بین نسلی
2810زهرا یوسفیتهراندهمسایر
2814کسری درخشانزادهقلعه رئیسینهمسایر
2816پوریا صحت فکر مقدمشاهین شهردهمسایر
2818پوریا صحت فکر مقدمشاهین شهردهمسایر
2823مصطفی پولادیشاهین شهردهمسایر
2824مصطفی پولادیشاهین شهردهمسایر
2825مصطفی پولادیشاهین شهردهمسایر
2832زهرا یوسفیتهراندهمسایر
2834محمد صالح کوشکیتهراننهمسایر
2835محمد صالح کوشکیتهراننهمعلم و فناوری
2839حسنعلی ثابت سروستانیبومهننهمسایر
2846مرضیه کشته گرزابلدهمخانواده و گفتگوی بین نسلی
2847نرجس رامزابلدهماحسان و نیکوکاری
2848مرضیه کشته گرزابلدهمعلم و فناوری
2850مرضیه کشته گرزابلدهمسایر
2852آرش مسعویشاهین شهردهمسایر
2859آرش مسعویشاهین شهردهمسایر
2866امیر محمد مصریزابلهشتمخانواده و گفتگوی بین نسلی
2869سبحان شیخزاهداننهمسایر
2870الهه ابراهیم پور کوجاناهردوازدهمسایر
2871الهه ابراهیم پور کوجاناهردوازدهمسایر
2873نیکو حایریاهردوازدهمسایر
2874نیکو حایریاهردوازدهمسایر
2880لیلا شاهسواریاهردوازدهمخانواده و گفتگوی بین نسلی
2881نازپری خانکشی زاده چلانیاهردوازدهمچگونگی حل مشکلات مدرسه
2885بیتا فلاحی باباجاناهردوازدهمچگونگی حل مشکلات مدرسه
2886بیتا فلاحی باباجاناهردوازدهمسایر
2889زهرا قلی پوراهردوازدهمسایر
2892نگین دوستیاهردوازدهمچگونگی حل مشکلات مدرسه
2898زینب نوری زادهاهردوازدهمسایر
2908الهام برخورداریملایریازدهمسایر
2910تینا کلیجفریدونکنارنهمعلم و فناوری
2914طاها مجیدیقروهیازدهمسایر
2916طاها مجیدیقروهیازدهمسایر
2920زهرا یوسفیتهراندهمسایر
2921زهرا یوسفیتهراندهمسایر
2923مریم رازقیمینابیازدهمسایر
2924مریم رازقیمینابیازدهمسایر
2930سید محمد حسین حسینیتهراننهمسایر
2937محمد صالح کوشکیتهراننهماحسان و نیکوکاری, ایران آینده, علم و فناوری
2938سیدمحمدمهدی زارعیمرودشتیازدهمایران آینده, سایر
2939سید مرتضی رضاییگچسارانیازدهماحسان و نیکوکاری
2940سید مرتضی رضاییگچسارانیازدهمعلم و فناوری
2941سید مرتضی رضاییگچسارانیازدهمخانواده و گفتگوی بین نسلی
2943محمدرضا جعفرپورتهرانیازدهماحسان و نیکوکاری
2944بنیامین عصاریاندزفولدهمسایر
2947بنیامین عصاریاندزفولدهمسایر
2952میرحسین خندانیتهراندوازدهمسایر
2955سید محمد حسین حسینیتهراننهمسایر
2956سید محمد حسین حسینیتهراننهمایران آینده
2957سید محمد حسین حسینیتهراننهمسایر
2958سید محمد حسین حسینیتهراننهمسایر
2959سید محمد حسین حسینیتهراننهمسایر
2961سید مرتضی مرتضویتهرانهشتمسایر
2964سید حسام الدین سلیمانیتهراندوازدهمسایر
2965سید حسام الدین سلیمانیتهراندوازدهمسایر
2971حسین زمانیتهرانششمعلم و فناوری
2972مهدیه بیرانوندبروجرددهمسایر
2978میرحسین خندانیتهراندوازدهمسایر
2985مجتبی زنگنهتربت حیدریهدهمسایر
2986مجتبی زنگنهتربت حیدریهدهمسایر
2988مجتبی زنگنهتربت حیدریهدهمسایر
2989سد مرتضی مرتضویتهرانهشتمسایر
2991المیرا زیرانیرشتدوازدهمسایر
3003امین سوهانیتهرانیازدهمسایر
3004امین سوهانیتهرانیازدهمسایر
3006حمید آقازادهقمدهمسایر
3007حمید آقازادهقمدهمسایر
3009سد مرتضی مرتضویتهرانهشتمسایر
3010سد مرتضی مرتضویتهرانهشتمسایر
3018مرصاد جعفریتربت حیدریهدهمسایر
3019مرصاد جعفریتربت حیدریهدهمسایر
3024حمیدرضا زردارتهرانیازدهمسایر
3025مرصاد جعفریتربت حیدریهدهمسایر
3032احمدرضا مؤذن زادهکرماننهماحسان و نیکوکاری, ایران آینده, خانواده و گفتگوی بین نسلی
3035دنیا عرب سرهنگیایوانکیدوازدهمسایر
3036دنیا عرب سرهنگیایوانکیدوازدهمسایر
3037دنیا عرب سرهنگیایوانکیدوازدهمسایر
3038دنیا عرب سرهنگیایوانکیدوازدهمسایر
3039آرزو جعفریایوانکیدوازدهمسایر
3040آرزو جعفریایوانکیدوازدهمسایر
3041کبری جعفریایوانکیدوازدهمسایر
3042نگین عرب سرهنگیایوانکیدوازدهمسایر
3043نگین عرب سرهنگیایوانکیدوازدهمسایر
3045کبری جعفریایوانکیدوازدهمسایر
3046کبری جعفریایوانکیدوازدهمسایر
3047آرزو جعفریایوانکیدوازدهمسایر
3051عرفان عسکریتهرانهشتمسایر
3055رعنا سلیم زادهتهراندوازدهمعلم و فناوری
3056فاطمه زهراعیساتقمدوازدهمعلم و فناوری
3057محمد حسین عینی پورقمهفتمعلم و فناوری

 

لیست آثار رسیده در بخش اینفوگرافیک
کد اثرنام و نام خانوادگیشهرپایهموضوع
2391علیرضا سلطانیاصفهانهشتمسایر
2439علیرضا حیدریتهراننهمسایر
2490محمد احسان سعیدیتهراننهمسایر
2527نرگس توحیدی فردتهراندهمعلم و فناوری
2528نرگس توحیدی فردتهراندهمعلم و فناوری
2564علی سلیمانی گازاریمشهددهماحسان و نیکوکاری
2570لیلا رشیدیمرودشتدوازدهمسایر
2575امیرحسین صفریفردیسدوازدهمسایر
2631محمد عرفان سلیمانیکرجدهمسایر
2672سجاد کریمی منشپیشوادوازدهمچگونگی حل مشکلات مدرسه, علم و فناوری
2686سجاد میش مستخاشیازدهمسایر
2689علی سلیمانی گازاریمشهددهمسایر
2695علی سلیمانی گازاریمشهددهمسایر
2717مجتبی زنگنهتربت حیدریهدهمایران آینده, سایر
2724علی سلیمانی گازاریمشهددهمسایر
2726علی سلیمانی گازاریمشهددهمسایر
2746هلن سلیمیایلامنهمچگونگی حل مشکلات مدرسه
2758عرفان افشاریشاهین شهردهمعلم و فناوری
2759مژگان افشاریشاهین شهردوازدهمسایر
2857مهر نگار سیاسریزابلدهمسایر
2858مهر نگار سیاسریزابلدهمسایر
2863فاطمه شیردلزابلدهمعلم و فناوری
2864فاطمه شیردلزابلدهمعلم و فناوری
2865فاطمه شیردلزابلدهمعلم و فناوری
2925علی سلیمانی گازاریمشهددهمسایر
2945بنیامین عصاریاندزفولدهمسایر
2948مریم رازقیمینابیازدهمایران آینده, سایر
2974حسین زمانیتهرانششمسایر
2984مجتبی زنگنهتربت حیدریهدهمایران آینده, سایر
3028زهرا چنانیاهوازدوازدهمسایر
3044سیدعلیرضازارعیمرودشتنهمایران آینده, سایر